RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Niniejsza informacja jest adresowana do naszych klientów, kontrahentów i dotyczy zasad i warunków przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przekazania informacji jest art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego GROT sp. z o.o., ul. Zakładowa 3/7 95-030 Rzgów, Starowa Góra .

Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne ich przetwarzania.

Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach realizacji Państwa zamówień – w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy, a także niezbędnym do poprawy jakości usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeśli wyrażą Państwo dobrowolną zgodę – dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów marketingowych tj. przesyłania spersonalizowanych ofert, informacji o nowościach i promocjach, powiadomień o organizowanych wydarzeniach z udziałem Zakład Przetwórstwa Mięsnego GROT  sp. z o.o., ul. Zakładowa 3/7 95-030 Rzgów, Starowa Góra. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Komu możemy przekazać dane?

Udostępnianie Państwa danych osobowych następuję na rzecz:

 • Administratora danych osobowych,
 • Instytucjom, organom, oraz innym podmiotom, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na  podstawie RODO, prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.
 • Podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

W zakresie pkt 3) powyżej, odbiorcami Państwa danych osobowych są firmy, z którymi Zakład Przetwórstwa Mięsnego GROT sp. z o.o., ul. Zakładowa 3/7 95-030 Rzgów, Starowa Góra  współpracuje, aby w jak największym zakresie spełnić Państwa oczekiwania:

 • obsługi informatycznej
 • obsługi prawniczej
 • obsługi administracyjno-biurowej oraz magazynowej
 • obsługi transakcji bankowych
 • obsługi transportowej

Od wszystkich podmiotów, do których przekazywane są dane osobowe wymagamy zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa informacji.

Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej  i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi, a także przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń).

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie może zostać dokonane po skontaktowaniu się na podany nr telefonu lub adres poczty elektronicznej.

W szczególności przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu, odnośnie przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kontakt na adres e-mail sekretariat@zpmgrot.pl lub nr telefonu 42 230 22 01.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże w pierwszej kolejności zachęcamy do bezpośredniego kontaktu w celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Państwa danych osobowych.

Podanie Państwa danych kontaktowych jest niezbędne do realizacji umowy, natomiast zezwolenie na kontakt w celu przedstawiania naszych ofert jest dobrowolne,
i jeżeli nie udzielą Państwo zgody na przetwarzanie danych w tym celu nie będziemy mogli poinformować Państwa o zmianach w ofercie, nowych, produktach
i promocjach.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Tel.: +48 798 939 995

e-mail: odo@zpmgrot.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYSTAWIENIA FAKTURY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” sp. z o.o. z siedzibą w Starowej Górze, adres: 95-030 Rzgów, Starowa Góra,
  ul. Zakładowa 3/7, KRS nr 0000933810;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: odo@zpmgrot.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej;
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych – dane osobowe są zbierane w celu:

a.wystawienia faktury zgodnie z art.106 e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (podstawa prawna z art. 6 ust 1 pkt c. RODO),

b.archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c.ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 70 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa), oraz upływu terminu przechowywania dokumentów związanych z rozliczaniem podatku określonego w art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w art. 74 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;

6. Nie przysługuje Pani/Panu:

– prawo do usunięcia danych osobowych (w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b) i e) RODO),

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

7. Podanie danych jest niezbędne do wystawienia faktury. W przypadku żądania wystawienia faktury obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury;

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odpowiednim organom kontroli zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora;

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych będzie Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Grot” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (95-030) Starowa Góra,
ul. Zakładowa 3/7

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu realizacji procesów rekrutacji oraz mogą być przetwarzane na wypadek ewentualnych roszczeń.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydata w zakresie ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji jest art. 22(1) par.1 Kodeksu pracy
w związku z art. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zakresie następujących danych: imię(imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe,  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili odrębną zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez nich danych, wykraczających poza zakres art.22(1) par.1 (wymienionych powyżej), czyli np.: zainteresowania, wizerunek, będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO-tj. na podstawie zgody.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu (nazwa firmy),tj. art.6 ust. 1 lit. f) RODO.

Kto jest odbiorcą Twoich danych

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez nas wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy oraz na zlecenie administratora
min. dostawcom usług IT, agencjom wspierającym procesy zatrudnienia, kancelariom prawnym.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Bezpośrednio z CV i/lub listu motywacyjnego, pozyskanych podczas procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres 30 dni, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym rekrutacja została zakończona.

Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osobowe kandydata będą przechowywane w celu obsługi ewentualnych roszczeń nie dłużej niż 30 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji lub cofnięcia zgody.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu realizacji tych praw możesz skontaktować się z firmą Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Grot” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pod adresem 95-030 Rzgów, Starowa Góra ul. Zakładowa 3/7 lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem : Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Grot” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres e-mail: odo@zpmgrot.pl

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ,tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych w celu zawarcia umowy jest obowiązkowe
i wynika z przepisów Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji i ewentualnego zawarcia umowy o pracę.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana dodatkowej zgody; nie podanie tych danych nie pociąga dla Pani/Pana negatywnych skutków.

Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do Organizacji Międzynarodowych. Dane przesłane w CV i/lub liście motywacyjnym nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.