Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych -zamówienia telefoniczne
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/476/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. a) – dalej RODO- informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” Spółka z o.o. z siedzibą w Starowej Górze, adres: 95-030 Rzgów, Starowa Góra, ul. Zakładowa 3/7, KRS nr 0000933810 ;
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: odo@zpmgrot.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej;
3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
3.1. podanych do realizacji zamówienia- dane osobowe zbierane są w celu:
a. wykonania umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy ( podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b. RODO),
3.2. podanych do wystawienia faktury VAT- dane zbierane w celu:
b. wystawienia faktury zgodnie z art. 106 e pkt. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 pkt. C. RODO),
c. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),
d. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu ( podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu:
4.1. dla danych podanych do realizacji zamówienia- dane osobowe będą przetwarzane do czasu:
a. niezbędnego do realizacji określonego celu (24 godziny od złożenia zamówienia),
4.2 dla danych podanych do wystawienia faktury vat- dane osobowe będą przetwarzane do czasu:
b. upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 70 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa), oraz upływu terminu przechowywania dokumentów związanych z rozliczaniem podatku określonego w art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w art. 74 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości;
c. rozpatrzenia reklamacji, a po upływie tego czasu do upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń z nią związanych, określonego w art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
5. Osobie, której dane dotyczą, która podała dane osobowe do realizacji zamówienia przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, uzupełnienia treści danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6. Podanie danych do realizacji zamówienia jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zamówienia.
7. Osobie, której dane dotyczą, która podała dane osobowe do wystawienia faktury przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych (w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b) i e) RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art., 20 RODO oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
8. Podanie danych do wystawienia faktury VAT jest niezbędne do wystawienia faktury. W przypadku żądania wystawienia faktury obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury.
9. Dane osobowe podane przez osobę w celu wystawienia faktury VAT mogą być udostępnione odpowiednim organom kontroli zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, min. dostawcom usług IT, przy czym, takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.