REGULAMIN AKCJI PT.: „TESTUJ Z GROTEM”

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem akcji jest ZPM GROT J. Grot Spółka jawna z siedzibą w Starowej Górze, ul. Zakładowa 3/7, 95-030 Starowa Góra, Rzgów, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000010548, NIP: 7290108866, REGON: 472882508.

 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady, zakres                   i warunki uczestnictwa, związane z Akcją „Testuj z Grotem”. Celem Akcji jest wyłonienie testerów wybranych produktów marki GROT, szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu, którzy następnie przetestują te produkty.

 3. Akcja jest organizowana na zasadach określonych Regulaminem i zgodnie                           z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Akcja jest prowadzona w wybranych sklepach Organizatora oraz w wybranych sklepach franczyzowych, należących do sieci GROT (wykaz sklepów objętych akcją stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu), a także na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/GROT.wedliny/ .

 5. Akcja nie jest organizowana z udziałem, ani też sponsorowana przez właściciela serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby Akcji „Testuj z Grotem” następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Akcji. Wszelkie pytania lub roszczenia związane z Akcją należy kierować do Organizatora.
  II. Uczestnicy Akcji.

 1. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca

  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 ¹ kodeksu cywilnego, zwana dalej Uczestnikiem.

 2. Z udziału w Akcji wyklucza się osoby: będące pracownikami Organizatora lub podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem na podstawie umowy franczyzowej oraz osoby pozostające w stosunkach cywilno-prawnych z Organizatorem. Powyższy zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 3. Osoba zgłaszająca swój udział w Akcji zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Akcji. Zgłoszenie swojego udziału w Akcji jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu w całości.

 4. Udział w Akcji jest nieodpłatny oraz dobrowolny.

III. Warunki uczestnictwa i przebieg Akcji.

 1. Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczyna się 20.01.2020r. i trwa do 29.02.2020r. do godz. 20.00.

 2. W celu zgłoszenia się do Akcji należy spełnić jeden z poniższych warunków:

  1. pobrać formularz zgłoszeniowy dostępny w jednym ze sklepów objętych akcją (wzór formularza stanowi załącznik nr 3) i wypełniony formularz wrzucić do przygotowanej w tym celu urny.

  2. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www zpmgrot.pl/testuj. Wypełniony druk zostanie automatycznie przesłany Organizatorowi.

 3. Jeden Uczestnik może zgłosić się do Akcji objętej niniejszym Regulaminem tylko i wyłącznie jeden raz.

 4. W celu wyłonienia spośród Uczestników Testerów, Organizator powoła trzyosobową komisję. Komisja ta będzie organem dokonującym weryfikacji formularzy zgłoszeniowych.

 5. Komisja, o której mowa w pkt. 4 powyżej, wybierze pięćdziesięciu Testerów według własnego uznania, między innymi na podstawie kompletnie i poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, spośród tych Uczestników, których formularze zgłoszeniowe dotrą do Organizatora do 05.02.2020r. do godz. 20.00 oraz spełniających warunki Regulaminu. Decyzje Komisji są ostateczne.

 6. Zadaniem Testera będzie testowanie i zaopiniowanie testowanych produktów marki GROT. Testerom nie przysługuje wynagrodzenie za testowanie produktów, za wypełnienie ankiety (Karta Oceny) ani za skorzystanie przez Organizatora  z wypełnionej przez Testera ankiety.

 7. Informację o wyborze danego Uczestnika na Testera, Uczestnik otrzyma za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

 8. Tester, w terminie najpóźniej do 15.02.2020 r., otrzyma „Paczkę Testera”, składającą się czterech produktów z serii „Indyk Wspaniały” (kabanosy z indyka, parówki z indyka, kiełbasa parzona z indyka, kiełbasa krucha z indyka) oraz czterech Kart Ocen. Łączna wartość Paczki Testera wynosi około 35 zł brutto. „Paczka Testera” będzie do odbioru w wybranym przez Testera sklepie w terminie trzech dni od daty powiadomienia Testera o tym, że przygotowana dla niego „Paczka Testera” czeka na odbiór. Po bezskutecznym upływie trzech dni, Tester traci prawo do otrzymania „Paczki Testera” i uznaje się, że Tester zrezygnował z wzięcia udziału w Akcji w charakterze testera.

 9. Zadaniem Testera jest wypróbowanie nadesłanych przez Organizatora produktów i wypełnienie Karty Oceny danego produktu (wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu), w tym wyrażenie opinii o testowanym produkcie. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania wybranych opinii Testerów o testowanym produkcie. Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” J. Grot Sp.j. wyrażonej przez niego ww. opinii wraz z jej/jego imieniem oraz miejscowością wskazaną w formularzu zgłoszeniowym.

 10. Tester zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi wypełnionych formularzy Karty Oceny każdego testowanego produktu w nieprzekraczalnym terminie do 25.02.2020r.

 11. Tester może przekazać Kartę Ocen w jeden z poniższych sposobów:

  1. wypełnione Karty Ocen przekazać sprzedawcy w sklepie, w którym Tester odebrał Paczkę Testera

  2. wypełnione i zeskanowane druki przesłać na adres: testerzy@zpmgrot.pl

  3. wypełnić Kartę Oceny w wersji elektronicznej dostępnej na stronie zpmgrot.pl/testuj. Karta Oceny zostanie automatycznie przesłana do Organizatora.
   IV. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Akcji, Uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania Akcji w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poprzez doręczenie osobiste, na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt.I.1 O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż 29.02.2020r.

 2. Każda reklamacja powinna zawierać:
  – imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego
  -dokładny opis i powód reklamacji

 3. Treść żądania reklamacyjnego.

 4. Reklamacje rozpatruje Komisja, o której mowa w pkt. III.4 Regulaminu. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 dni od dnia wpływu reklamacji do organizatora.

 5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. O zachowaniu terminu do złożenia odpowiedzi na reklamację decyduje data złożenia przesyłki u operatora pocztowego (data stempla pocztowego). Decyzja Komisji jest ostateczna.
  V. Postanowienia dodatkowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. działania lub zaniechania innych podmiotów, w szczególności dostawców usług internetowych oraz portalu Facebook,

 2. w sytuacji, gdy Uczestnik, z przyczyn nie związanych z Organizatorem,                                              w szczególności z powodu awarii swojego komputera lub sprzętu, kłopotów                             z połączeniem internetowym nie wysłał poprawnie formularza zgłoszeniowego,

 3. nie otrzymanie e-maila z powiadomieniem o wyborze na Testera, z powodu ustawień poczty Uczestnika, problemów technicznych, ustawień filtrów antyspamowych                           i innych przyczyn niezależnych od Organizatora,

 4. niezależne od Organizatora awarie serwerów, na których znajduje się Facebook oraz strona www Organizatora.
  VI. Dane osobowe – klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr2016/679                      z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                       z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1, dalej „RODO”), Organizator niniejszej Akcji informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji „Testuj z Grotem” jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” J. Grot Spółka jawna, adres: 95-030 Rzgów,  Starowa Góra, ul. Zakładowa 3/7.

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres wskazany w pkt. 1 powyzej lub pod adresem e-mail:  odo@zpmgrot.pl

 3. Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe uczestników Akcji: imię, nazwisko, wiek, płeć, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, kod pocztowy oraz nazwę miejscowości uczestnika Akcji.

 4. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w następujących celach:

  -udziału w Akcji oraz rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przez okres trwania Akcji lub do momentu wycofania zgody;
  -ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu;
  -archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora konkursu – art. 6 ust. 1 lit. f przez okres umożliwiający realizację tych celów lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, obsłudze prawnej, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, lecz jest niezbędne do udziału w konkursie. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niewyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie będzie brak możliwości wzięcia w nim udziału.

 10. Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie związanym  w udziałem w konkursie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  VII. Postanowienia końcowe.

Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny w sklepach wskazanych w załączniku nr 2, w siedzibie Organizatora i na stronie www.zpmgrot.pl.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 2. a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie i przeprowadzenie Akcji,

 3. b) odstąpienia od organizowania Akcji bez podania przyczyny,

 4. c) nieprzeprowadzenie Akcji w przypadku zbyt małej ilości złożonych zgłoszeń,

 5. d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Akcji wynikających z nadużyć ze strony Testera, w tym w szczególności złamania przez Testera zasad Regulaminu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Testera z Akcji informując o tym Testera poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail.

 7. Wszelkie dodatkowe informacje o Akcji można uzyskać wysyłając e-mail na adres: testerzy@zpmgrot.pl.

 8. Niniejsza Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2019r., poz. 847).

 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Akcji.

Załącznik numer 1

Lista produktów biorących udział w Akcji „Testuj z Grotem”

 1. Paczka kabanosów z indyka, waga 0,23 kg

 2. Paczka parówek z indyka, waga 0,4 kg

 3. Paczka kiełbasy parzonej z indyka, waga 0,3 kg

 4. Paczka kiełbasy kruchej z indyka, waga 0,3 kg

Załącznik nr 2

Lista sklepów biorących udział w Akcji „Testuj z Grotem”

Lp.

Adres sklepu

Miasto

1

11 listopada 39 B

Łódź

2

3 Maja 22

Tuszyn

3

al. K.E.N. 83

Warszawa

4

Aleksandrowska 13/15

Zgierz

5

Armii Krajowej 35

Łódź

6

Bałucki Rynek 1

Łódź

7

Bartoka 77

Łódź

8

Belgradzka 46

Warszawa

9

Białostocka 3/5

Łódź

10

Bratysławska 8a

Łódź

11

Brzezińska 2

Gałków Mały

12

Centralna 40

Starowa Góra

13

Czumy 3B

Warszawa

14

Dereniowa 10 lok.U8

Warszawa

15

Długa 10

Zgierz

16

Gałczyńskiego 36

Zgierz

17

Ketlinga 21

Łódź

18

Kongresowa 34

Łódź

19

Kopcińskiego 26

Łódź

20

Kurczaki 67

Łódź

21

Lasek Brzozowy 12a

Warszawa

22

Leszka Czarnego 15

Radomsko

23

Łanowa 85

Łódź

24

Łaska 77

Zduńska Wola

62

Marysia 76a

Czestochowa

25

Nastrojowa 52

Łódź

26

Niciarniana 9

Łódź

27

Odrzańska 1

Łódź

28

Olimpijska 16

Łódź

29

Opolczyka 15A

Łódź

30

Pasieczna 2a

Łódź

31

Plac 500-lecia 5

Rzgów

32

Pojezierska 2/6

Łódź

33

Polna 15 b

Sieradz

34

Pomorska 3

Łódź

35

Powstańców Śląskich 106b

Warszawa

36

Przędzalniana 124

Łódź

37

Rakowiecka 1/3

Warszawa

38

Rojna 1

Łódź

39

Rokicińska 125

Andrespol

40

Rydzowa 20

Łódź

41

Rynek Nowosolna 3

Nowosolna

42

Rzgowska 219

Łódź

43

Sadecka 44

Łódź

44

Skoroszewska 1

Warszawa

45

Sporna 72

Łódź

46

Św. Barbary

Bełchatów

47

Tatrzańska 42/44

Łódź

48

Tuwima 20

Zgierz

49

W. Jagiełły 9

Tuszyn

50

Warszawska 195B

Babice Nowe

51

Wąwozowa 32

Warszawa

52

Wiolinowa 14

Warszawa

53

Wojska Polskiego 24

Bełchatów

54

Wojska Polskiego 42

Aleksandrów Łódzki

55

Wyszyńskiego 16h

Bełchtatów

56

Wyszyńskiego 61

Łódź

57

Zakładowa 56

Łódź

58

Zamenhofa 5

Łódź

59

Zamkowa 36

Pabianice

60

Zgierska 11

Konstantynów Łódzki

61

Złotno 56

Łódź

Załącznik nr 3

Formularz zgłoszeniowy dla osób biorących udział w Akcji „Testuj z Grotem”

 1. Imię: …………………………….…………………………….

 2. Nazwisko: …………………………….…………………….

 3. Rok urodzenia: …………………………………………..

 4. Płeć: [  ] Kobieta         [  ] Mężczyzna

 5. Miasto/miejscowość: ……………………………….

 6. Kod pocztowy: _ _ – _ _ _

 7. Adres e-mail: …………………………………………….

 8. Numer telefonu: _ _ _ – _ _ _ – _ _ _

 9. W którym sklepie Grot chcę odebrać Paczkę Testera: ………………………………………….………………

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Akcji „Testuj z Grotem” zorganizowanego przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT”  J. Grot Spółka Jawna, klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych w nim zawartą i akceptuję wszystkie warunki przewidziane                       w Regulaminie Akcji pt.: TESTUJ Z GROTEM.

………………………………………                                                       ……………………………………………………………….

miejscowość, data                                                                       czytelny podpis uczestnika

Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych podanych                 w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu Akcji „Testuj                            z Grotem” przez Organizatora, tj. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” J. Grot Spółka jawna                    z siedzibą w 95-030 Starowa Góra, ul. Zakładowa 3/7 w celach organizacji i przeprowadzenia Akcji oraz udostępnienia informacji o wynikach Akcji. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/łam poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia (jeśli nie ma podstaw do ich przetwarzania) oraz możliwości ich poprawiania.

………………………………………                                                       ………………………………………..……………………….

miejscowość, data                                                                       czytelny podpis uczestnika