Regulamin konkursu na Facebooku


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu, jest firma VMG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań, nr NIP 9720996593 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączteleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 6. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych relacji oraz najlepszych zdjęć potraw mięsnych
 7. Konkurs trwa od 22.11.2022 r. do 06.12.2022 r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 11.12.2021
 8. Konkurs jest prowadzony na stronie Wybierz tradycyjne smaki ze znakiem jakości QAFP | Facebook
 9. Wstawienie zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym traktuje się jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Konkursie oraz stanowi potwierdzenie pełnej akceptacji postanowień Regulaminu.


§ 2 ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w konkursie, każdy z Uczestników zobowiązany jest do umieszczenia w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie i przepis ulubionej mięsnej potrawy z dzieciństwa
 2. 4 autorów najciekawszych odpowiedzi zostanie zakwalifikowanych do udziału w warsztatach prowadzonych w formie hybrydowej i online przez profesjonalnych Szefów Kuchni.


§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art.221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych za wyjątkiempracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  1. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
  2. polubienie profilu Organizatora na stronie Wybierz tradycyjne smaki ze znakiem jakości QAFP | Facebook
  3. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu
  4. akceptacja Regulaminu
 3. Zdjęcia zgłaszane w konkursie nie mogą być własnością osób trzecich oraz muszą należećdo uczestników konkursu.


§ 4 NAGRODY

 1. Nagrodą główną dla Laureatów Konkursu jest udział w pokazie gotowania połączonym z warsztatami kulinarnymi w oparciu o produkty QAFP.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężnyani jakakolwiek inna nagroda


§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Organizator wyłoni 4 Laureatów na podstawie:
  1. Ilości uzyskanych „lajków” (polubieni) uzyskanych przez Finalistów pod ich relacjami (znaczenie 60%)
  2. oceny nadesłanych zdjęć i przepisów (znaczenie 40%)
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody zapośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.
 3. Laureaci Konkursu zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem Konkursu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do profilu Wybierz tradycyjne smaki ze znakiem jakości QAFP | Facebook z potwierdzeniem chęci odebrania nagrody i danymi kontaktowymi
 4. W przypadku braku kontaktu Laureata z Organizatorem w ciągu 3 dni po dniu opublikowania nazwisk Laureatów, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, a nagroda pozostaje przekazana kolejnej osobie biorącej udział w Konkursie.
 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na Fanpage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody zprzyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądźpodania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany.W takim przypadku nagroda przepada.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania nawyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładaniefikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 8. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,00% wartości danej nagrody). Każdy zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie


§ 6 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winnizgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika orazdokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listempoleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksucywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechnywłaściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie Konkursu.
 4. Administratorem danych jest firma Zielone Suszarnie Sp. z o.o.
 5. Biorąc udział w konkursie, automatycznie akceptujesz Regulamin.


§ 8 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (dane kontaktowe podane w § 1 Regulaminu). Dane Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu – wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i doręczenia nagrody oraz innych celach rozliczeniowych związanych z organizacją konkursu.
 2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja umowy o treści zawartej w Regulaminie Konkursu, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
 3. Uczestnik Konkursu poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 4 poniżej dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.
 4. Udział Uczestnika w Konkursie wiąże się z podaniem oraz przetwarzaniem jedynie tzw. zwykłych danych osobowych, tj.:
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu zamieszkania,
  3. numeru telefonu (na potrzeby doręczenia nagrody)
  4. adres e-mail (opcjonalnie).

  Uczestnicy konkursu są zobowiązani do niepodawania jakichkolwiek danych osobowych o charakterze danych wrażliwych.

 5. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte z wszelkich baz informatycznych stworzonych przez Organizatora na potrzeby Konkursu w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu. Powyższe nie dotyczy:
  1. danych osobowych Laureatów Konkursu, których przetwarzanie będzie konieczne do celów realizacji przyznanych Zwycięzcom nagród oraz do celów podatkowych – przez okres, w jakim organy podatkowe mogą przeprowadzić odpowiednią kontrolę, tj. przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym zakończył się Konkurs;
  2. przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez portal Facebook – albowiem Organizator nie ma żadnego wpływu na takie przetwarzanie, a nadto sam Uczestnik może usunąć swoje zgłoszenia konkursowe z portalu Facebook za pośrednictwem swojego konta na tym portalu.
 6. Dane Osobowe Uczestników Konkursu nie będą przez Organizatora nikomu przekazywane. Dopiero dane osobowe Laureatów Konkursu zostaną przekazane Organizatorowi, urzędowi skarbowemu (w celu zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody) oraz podmiotowi realizującemu usługę doręczenia nagrody (firmie kurierskiej).
 7. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważa, że w toku Konkursu zostały naruszone jego prawa związane z ochroną danych osobowych.


§ 9 ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Uczestnik Konkursu poprzez akceptację Regulaminu, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyraża zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie jego wizerunku poprzez transmisję online przez Internet oraz na publikację zdjęć, materiału video z podaniem jego imienia i nazwiska – związanych z Konkursem (w szczególności z udziału w warsztatach kulinarnych i pokazach gotowania). Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ww. rozpowszechnianie wizerunku z jego udziałem nie naruszają jego dóbr osobistych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, dotyczy wszelkich ww. rodzajów rozpowszechniania. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.