ZESTAW GRILLOWY

KISZKA ZIEMNIACZANA GRILL

KIEŁBASA BEZ E GRILL

KASZANKA CIENKA GRILL

KIEŁBASA Z SEREM GRILL

REGULAMIN PROMOCJI

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w promocji zakupów produktów prowadzonej pod nazwą „NAKLEJKI ZBIERASZ- NAGRODY ODBIERASZ”, zwanej dalej Promocją.
 2. Organizatorem Promocji jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego GROT J. Grot Spółka jawna z siedzibą w Starowej Górze, ul. Zakładowa 3/7, NIP: 729 – 010 – 88 – 66; REGON: 472882508, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000010548, zwany dalej
 3. Promocja jest organizowana w sklepach firmowych i franczyzowych Organizatora wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 13 maja 2019 roku do 31 lipca 2019 roku, lub do wyczerpania nagród.
 5. W Promocji może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów jako konsument w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), zwana dalej Klientem. Z udziału w Promocji wyklucza się osoby: będące pracownikami lub pozostające w stosunkach cywilno-prawnych z Organizatorem, osoby zatrudnione w sklepach franczyzowych Organizatora lub pozostające w stosunkach cywilno-prawnych z franczyzobiorcą Organizatora.
 6. Aby wziąć udział w Promocji, Klient musi spełnić łącznie następujące warunki:
  1. zapoznać się z zasadami Promocji określonymi w niniejszym Regulaminie,
  2. dokonać w trakcie trwania Promocji w jednym ze sklepów wskazanych w pkt. 3 Regulaminu  zakupów za co najmniej 30 zł, w tym co najmniej jednego produktu grillowego. Listę produktów wchodzących w skład listy produktów objętych promocją zawiera załącznik nr 2,
  3. zachować oryginał dokonania zakupu w postaci paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup.

Oryginał dowodu dokonania zakupu w postaci paragonu fiskalnego potwierdza dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

– paragon fiskalny jest prawdziwy – tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

– paragon fiskalny nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

– w liście zakupów na paragonie jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy produktu promocyjnego bądź też na paragonie widnieje adnotacja sklepu pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy produktu promocyjnego.

 1. Każdy z Klientów dokonujący zakupów w jednym ze sklepów wskazanych w pkt. 3 Regulaminu otrzyma od sprzedawcy kartę uprawniającą do zbierania naklejek. Wzór karty stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
 2. Klient za każde zakupy o wartości 30 zł, zawierające minimum 1 produkt z oferty produktów objętych promocją otrzyma od sprzedawcy naklejkę na kartę. Klient, który dokona zakupu na kwotę wielokrotności 30 zł oraz dokona zakupu minimum jednego produktu z oferty produktów objętych promocją otrzyma odpowiednią liczbę naklejek. Naklejki są wydawane  tylko i wyłącznie w momencie dokonywania zakupów.
 3. Po zebraniu 6 naklejek i przedłożeniu karty wraz z paragonami, Klient uprawniony jest do zakupu za 1 grosz jednego produktu do wyboru: paczkę kaszanki cienkiej grill, paczkę pierogów do wyboru (gyros, z serem, ze szpinakiem, z kaszą i grzybami lub kapustą i grzybami) lub gadżet w postaci kubka z logo GROT. Po zrealizowaniu karty i zakupie wybranego produktu  za 1 grosz klient zobowiązany jest oddać kartę sprzedawcy. Promocyjny zakup wybranych produktów za 1 grosz może być zrealizowany wyłącznie w okresie trwania promocji (w terminie do dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia przez Klienta informacji o zebraniu naklejek) lub do wyczerpania ich nakładów.
 4. Po zrealizowaniu karty klient otrzyma kolejną kartę, która uprawnia do ponownego zbierania naklejek w okresie trwania promocji.
 5. Klient, po zebraniu 6 naklejek, może nie dokonać zakupu wybranego produktu za 1 grosz, lecz kontynuować zbieranie naklejek. Jeśli zbierze 15 naklejek, wówczas po przedłożeniu karty wraz z paragonami, Klient uprawniony jest do zakupu za 1 grosz jednego produktu do wyboru: paczkę kiełbasy bez E grill lub termos z logo GROT. Po zrealizowaniu karty i zakupie wybranego produktu  za 1 grosz klient zobowiązany jest oddać kartę sprzedawcy. Promocyjny zakup wybranych produktów za 1 grosz może być zrealizowany wyłącznie w okresie trwania promocji (w terminie do dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia przez Klienta informacji o zebraniu naklejek) lub do wyczerpania ich nakładów.
 6. Paczki kaszanki cienkiej grill lub paczki kiełbasy bez E grill za 1 grosz przeznaczone do zakupu w ramach Promocji objętej niniejszym Regulaminem to produkty przeznaczone do sprzedaży w sklepach, o których mowa w pkt. 3 powyżej w opakowaniach zmiennowagowych danego produktu, stosowanych standardowo do pakowania produktów przez Organizatora. Klientowi nie przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej wagi produktu zakupionego za 1 grosz.
 7. Klient może również nie dokonać zakupu po zebraniu 15 naklejek, lecz dalej kontynuować ich zbieranie. Jeśli zbierze 21 naklejek, wówczas po przedłożeniu karty wraz z paragonami, Klient uprawniony jest do zakupu za 1 grosz ręcznika kąpielowego lub otrzymania bonu zakupowego o wartości 30 zł. Promocyjny zakup ręczników kąpielowych za 1 grosz lub otrzymanie bonu towarowego może być zrealizowane wyłącznie w okresie trwania promocji (w terminie do dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia przez Klienta informacji o zebraniu naklejek) lub do wyczerpania ich nakładów.
 8. Bony zakupowe, o których mowa w pkt. 13 powyżej, będą wydawane w terminie do dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia przez Klienta informacji o zebraniu 21 naklejek i chęci ich wymiany na bon zakupowy.
 9. Bony zakupowe umożliwiają bezgotówkowy zakup produktów w sklepie, który wydał dany bon towarowy. Bony nie będą identyfikowały osoby uprawnionej, a Organizator będzie honorował bon zakupowy przedstawiony w celu zapłaty przez okaziciela. Każdy bon może służyć do zapłaty kwoty równej wartości nominału bonu lub mniejszej, Organizator nie będzie zwracał różnicy. Organizator nie będzie wymieniał bonów zakupowych na gotówkę. Każdy bon może być wykorzystany jednorazowo. Organizator nie będzie wydawał bonów zakupowych w miejsce zagubionych lub utraconych w inny sposób. Organizator nie zrealizuje bonów zakupowych po dniu 31 sierpnia 2019 roku.
 10. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji, należy zgłaszać pisemnie za pośrednictwem poczty z dopiskiem „NAKLEJKI ZBIERASZ – NAGRODY ODBIERASZ” na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w siedzibie Organizatora. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Organizator rozpatrując zgłoszenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne.
 11. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w sklepach wskazanych w pkt. 3 Regulaminu.
 12. Organizator, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem RODO, informuje co następuje:
 13. Administratorem danych osobowych klientów składających reklamacje jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego GROT J. Grot Spółka jawna, adres: ul. Zakładowa 3/7, 95-030 Starowa Góra;
 14. w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych wysyłając wiadomość na email: odo@zpmgrot.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej;
 15. dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 16. w przypadku zgłoszenia reklamacji – w celu jej rozpatrzenia(art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO),
 17. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 18. dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 19. dane osobowe udostępnione zostaną następującym kategoriom podmiotów: pracownikom oraz podmiotom świadczącym na podstawie umów cywilnoprawnych usługi na rzecz Administratora, którzy współpracują z Administratorem przy realizacji celów wskazanych w pkt. 3 powyżej;
 20. dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 21. czas organizacji Konkursu,
 22. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 23. czas po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją promocji i konkursu na nagrody dodatkowe.
 24. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 25. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO;
 26. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 27. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane;
 28. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne. W przypadku, gdy nie poda Pani/Pan danych osobowych, wówczas nie zostanie Pani/Pan poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 29. Wszelkie informacje o promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1- Lista sklepów biorących udział w promocji

1 Aleksandrów Łódzki Wojska Polskiego 42
2 Andrespol Rokicińska 125
3 Babice Warszawska 195B
4 Bełchatów Św. Barbary 1
5 Bełchatów Wojska Polskiego 24
6 Bełchatów Wyszyńskiego 15H
7 Gałków Mały Brzezińska 2
8 Konstantynów Łódzki Zgierska 11
9 Łódź 11 listopada 39 B
10 Łódź Armii Krajowej 35
11 Łódź Bałucki Rynek 1
12 Łódź Bartoka 77
13 Łódź Białostocka 3/5
14 Łódź Bratysławska 8A
15 Łódź Ketlinga 21
16 Łódź Kongresowa 34
17 Łódź Kopcińskiego 26
18 Łódź Kurczaki 67
19 Łódź Lutomierska 115 D
20 Łódź Łanowa 85
21 Łódź Nastrojowa 52
22 Łódź Niciarniana 9
23 Łódź Odrzańska 1
24 Łódź Olimpijska 16
25 Łódź Opolczyka 15A
26 Łódź Pasieczna 2a
27 Łódź Pojezierska 2/6
28 Łódź Pomorska 3
29 Łódź Przędzalniana 124
30 Łódź Rojna 1
31 Łódź Rydzowa 20
32 Łódź Rzgowska 219
33 Łódź Sądecka 44
34 Łódź Sporna 72
35 Łódź Tatrzańska 42/44
36 Łódź Traktorowa 67
37 Łódź Wysockiego 5
38 Łódź Wyszyńskiego 61
39 Łódź Zakładowa 56
40 Łódź Zamenhofa 5
41 Nowosolna Rynek Nowosolna 3
42 Opole 1 Maja 24
43 Pabianice Zamkowa 36
44 Radomsko Leszka Czarnego 15
45 Rzgów Pl. 500-lecia 5
46 Sieradz Polna 15 b
47 Starowa Góra Centralna 40
48 Tuszyn 3 – go Maja 22
49 Tuszyn W. Jagiełły 9
50 Warszawa Belgradzka 46
51 Warszawa Czumy 3B
52 Warszawa Dereniowa 10 lok.U8
53 Warszawa K.E.N. 83
54 Warszawa Lasek Brzozowy 12A
55 Warszawa Powstańców Śląskich 106b
56 Warszawa Rakowiecka 1/3
57 Warszawa Skoroszewska 1
58 Warszawa Wąwozowa 32
59 Warszawa Wiolinowa 14
60 Zduńska Wola Łaska 77
61 Zgierz Aleksandrowska 13/15
62 Zgierz Długa 10
63 Zgierz Gałczyńskiego 32D
64 Zgierz Tuwima 20

Załącznik nr 2- Produkty objęte promocją

 • Kiełbasa bez E Grill
 • Kaszanka cienka Grill
 • Kiszka ziemniaczana Grill
 • Kiełbasa z serem grill
 • Zestaw grillowy