Regulamin konkursu Walentynkowego ,,Przez żołądek do serca”

 

§ 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Organizatorem walentynkowego konkursu fotograficznego pn.„ Przez żołądek do serca” zwanego dalej Konkursem, jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” Sp. z o.o., adres: ul. Zakładowa 3/7, Starowa Góra, 95 – 030 Rzgów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000933810, zwana dalej Organizatorem.

 2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej http://www.facebook.com/grot.wedliny

 3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany przez właściciela serwisu Facebook (dalej FB). Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować do Organizatora.

 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.02.2024r. i trwa do 11.02.2024r. do godziny 23.59.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i ich osoby najbliższe. Pracownikami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Osobami najbliższymi w rozumieniu niniejszego Regulaminu są osoby, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani i utracą prawo do ewentualnej nagrody w Konkursie.

 4. Ogłoszenia Konkursu dokonuje Organizator poprzez opublikowanie postu konkursowego zawierającego informacje o Konkursie.

 5. Osoby biorące udział w Konkursie zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem konkursu, który jest dostępny w wersji papierowej w siedzibie Organizatora i na stronie https://zpmgrot.pl/konkurs/ Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu.

 6. Warunkiem udziału w konkursie jest:

 • polubienie profilu „GROT.wedliny” na portalu Facebook;

 • dokonanie zakupów w sklepach sieci Delikatesów Mięsnych Grot (lista placówek dostępna na www.zpmgrot.pl/sklepy ) o wartości min.50zł oraz zachowanie paragonu;

 • wykonanie kanapki lub przekąski dla swojej ukochanej drugiej połówki z wykorzystaniem produktów marki Grot oraz sfotografowanie przygotowanego dania i odesłanie zdjęcia tejże potrawy,

 • zgłoszenie pracy konkursowej poprzez wstawienie zdjęcia przygotowanego dania w komentarzu pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/grot.wedliny/ ;

 • dodanie krótkiego opisu dania z podaniem wykorzystanych produktów.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 1. Zadaniem konkursowym jest przesłanie zdjęcia pt.„ Przez żołądek do serca” Zdjęcie może być wykonane dowolną techniką o minimalnej rozdzielczości 1200×800 pikseli. Zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.

 2. Zdjęcie należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę http://www.facebook.com/grot.wedliny poprzez wklejenie zdjęcia do komentarza pod postem konkursowym.

 3. Zgłaszającym zdjęcie do konkursu jest właściciel konta na FB. Zgłaszający może przesłać tylko jedno zdjęcie.

 4. Zgłaszane na Konkurs zdjęcia nie mogą naruszać przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

 5. Zdjęcia nie spełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą brały w nim udziału.

 6. Zgłaszający zdjęcie do konkursu zgadza się na jego późniejsze upowszechnienie w całości lub w części i oświadcza, iż:

– wykonał zdjęcie, które zgłosił do konkursu oraz że przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia fotograficznego, które jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich,

– udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie ze zdjęcia na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

c. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

d. wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

13. W przypadku gdy złożone przez zgłaszającego oświadczenia wskazane w pkt. 12 powyżej okażą się nieprawdziwe i dojdzie do naruszenia praw autorskich osoby trzeciej, ten zgłaszający, który umieścił zdjęcie pod postem, weźmie bezpośredni udział w sporze z osobą zgłaszającą zarzut, że zdjęcie narusza jej prawa i zobowiązuje się udzielić wszelkiej pomocy Organizatorowi w przygotowaniu strategii obrony przed roszczeniami i w przygotowaniu strategii prowadzenia postępowania. Ponadto zwróci Organizatorowi wszelkie zasądzone od Organizatora na rzecz osoby zgłaszającej roszczenia naruszenia jaj praw kwoty lub kwoty, które Organizator zapłacił (również na podstawie zawartej ugody), w tym także koszty pomocy prawnej poniesione przez Organizatora oraz inne udokumentowane koszty wydatków koniecznych do prowadzenia obrony.

16. Zgłaszający zdjęcie może posługiwać się w Konkursie tylko jednym, posiadanym profilem w serwisie facebook.com.

 

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU

 1. W celu wyłonienia Laureatów Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego jego przebiegu Organizator powoła Komisję Konkursową w trzyosobowym składzie.

 2. Komisja Konkursowa ocenia prace według swojej oceny – w ocenie będą brane pod uwagę jakość, oryginalność, estetyka i kreatywność nadesłanych zdjęć.

 3. Zostanie wyłonionych dwóch Laureatów. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu poprzez wiadomość prywatną na Facebooku skierowaną na konto Zgłaszającego do dnia 14.02.2024r. do godz. 16.00. Warunkiem otrzymania nagrody będzie wysłanie przez Laureata skanu lub zdjęcia paragonu, o którym mowa w §2 ust.6 za zakup produktów w trakcie trwania niniejszego Konkursu na adres wskazany w wiadomości prywatnej dotyczącej wygrania konkursu. W przypadku, gdy Laureat w terminie 14 dni od daty nadania przez Organizatora wiadomości prywatnej nie skontaktuje się z Organizatorem i nie prześle skanu lub zdjęcia paragonu, Laureat zostanie zdyskwalifikowany, zaś nagroda przechodzi na własność Organizatora.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług internetowych, za pośrednictwem których Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami, możliwość dostępu Uczestników do portalu społecznościowego Facebook lub do profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, a także za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, bądź ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do Internetu.

 5. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.

 

§ 4. NAGRODY

 1. Fundatorem nagród jest Organizator.

 2. Laureat, który zajął I miejsce, otrzyma nagrodę głównąvoucher o wartości 200 zł/brutto do Pijalni Czekolady E. Wedel. Za zajęcie II miejsca Laureat otrzyma voucher o wartości 150 zł/brutto do Pijalni Czekolady E Wedel.

Vouchery można wykorzystać w ciągu roku od ich wydania. W przypadku, gdy zamówienie zostanie złożone na kwotę poniżej wartości vouchera, składający zamówienie nie otrzyma zwrotu różnicy w gotówce.

 1. Laureat Konkursu ma prawo do jednej nagrody. W sytuacji, gdy praca konkursowa została zgłoszona jako praca zespołowa, nagroda jest przyznawana zespołowi jako całości i nie podlega zwielokrotnieniu.

 2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inny rzeczowy. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 3. Organizator nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z odbiorem nagrody, takich jak koszt dojazdu do miejsca realizacji nagrody.

 4. Wręczenie nagrody odbędzie się w sklepie sieci GROT wybranym przez laureata w terminie uzgodnionym przez obie strony. W przypadku, gdy laureat nie odbierze nagrody w wyznaczonym terminie, zostanie on zdyskwalifikowany, zaś nagroda przepada i przechodzi na własność Organizatora. Lista sklepów organizatora dostępna pod adresem: https://zpmgrot.pl/sklepy/. Warunkiem wydania nagrody jest podpisanie protokołu jej odbioru.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody specjalnej lub nie przyznania żadnej nagrody, jeśli przesłane zgłoszenia konkursowe nie będą spełniać wymogów Komisji Konkursowej dla przyznania Nagród.

 

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora: Zakład Przetwórstwa Mięsnego GROT Sp. z o.o. 95-030 Starowa Góra ul. Zakładowa 3/7, w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego rozstrzygnięcia. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w formie listu poleconego miarodajna jest data stempla pocztowego. Reklamacje nadane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację, dokładny opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem.

 3. Reklamacje zawierające dane wskazane w pkt. 2 powyżej będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje będą wysyłane listem poleconym nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.

 4. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.

 

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego GROT sp. zo.o., adres: ul. Zakładowa 3/7, Starowa Góra, 95 – 030 Rzgów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000933810. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Z administratorem danych osobowych, w sprawach dotyczących prawidłowości ochrony danych osobowych, można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: odo@zpmgrot.pl

 3. Dane osobowe Uczestników w postaci loginu w serwisie Facebook (nick), w przypadku Uczestników zgłaszających reklamacje – imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

 4. Podanie danych osobowych przez uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureata oraz przyznania i wydania nagrody.

 5. Z uwagi na to, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Organizator informuje, iż dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane osobowe zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.

 6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.)

9. Uczestnik konkursu będący laureatem zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1)przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.