REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI pt. „ OZDÓB ŚWIĄTECZNĄ CHOINKĘ GROTA”

 • 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci „ Ozdób świąteczną choinkę GROTA”, zwanego dalej Konkursem, jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” Grot Spółka Jawna, adres: ul. Zakładowa 3/7, 95 – 030 Starowa Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010548, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej – serwisu http://www.facebook.com/grot.wedliny
 3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować do Organizatora
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.2020r. i trwa do 12.12.2020r.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu może być dziecko w wieku 5-15 lat, którego prawny opiekun wyrazi zgodę na udział w konkursie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  1. dzieci pracowników lub współmałżonków pracowników Organizatora,
  2. dzieci pracowników lub współmałżonków pracowników firmy GROT Sp. z o. o.
 3. Pracownikami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.
 4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani i utracą prawo do ewentualnej nagrody w Konkursie.
 5. Ogłoszenia Konkursu dokonuje Organizator poprzez opublikowanie postu konkursowego zawierającego informacje o Konkursie.
 6. Osoby biorące udział w Konkursie zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem konkursu, który jest dostępny: na stronie http://www.facebook.com/grot.wedliny oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu.
 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 8. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie profilu „GROT.wedliny” na portalu Facebook, przesłanie fotografii pracy plastycznej wykonanej przez dziecko w wieku 5-15 lat dowolną techniką pod postem konkursowym.
 9. Zadaniem konkursowym jest: pobranie szablonu choinki dostępnej na stronie http://www.facebook.com/grot.wedliny , wykonanie pracy plastycznej przez dziecko w wieku 5-15 lat „ OZDÓB ŚWIĄTECZNĄ CHOINKĘ GROTA” oraz wykonanie fotografii pracy plastycznej dziecka, która to fotografię należy przesłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę http://www.facebook.com/grot.wedliny poprzez jej wklejenie w komentarzu pod postem konkursowym.
 10. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną fotografię pracy plastycznej, której autorem jest dziecko w wieku 5-15 lat.
 11. Zgłaszane na Konkurs fotografie prac plastycznych nie mogą naruszać przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 12. Fotografie prac plastycznych nie spełniające warunków konkursu określonych w Regulaminie nie będą brały w nim udziału.
 13. Uczestnik Konkursu zgłaszając fotografię pracy plastycznej do Konkursu, zgadza się na jego późniejsze upowszechnienie w całości lub w części i oświadcza, iż:
  1. praca plastyczna została wykonana przez dziecko, którego prawnym opiekunem jest Uczestnik, praca ta jest przejawem własnej indywidualnej twórczości dziecka, zaś osobiste i majątkowe prawa autorskie do pracy plastycznej przysługują dziecku, którego jest prawnym opiekunem,
  2. Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej fotografii pracy plastycznej, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich,
  3. udziela Organizatorowi oraz firmie GROT Sp. zo.o. nieodpłatnej zgody na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z przesłanej fotografii pracy plastycznej, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

– utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

– wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

– publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

– wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

 1. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.
 2. Uczestnik może posługiwać się w Konkursie tylko jednym, posiadanym profilem w serwisie facebook.com.
 • 3. PRZEBIEG KONKURSU
 1. W celu wyłonienia Laureata oraz zapewnienia prawidłowego jego przebiegu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej ,,Komisja Konkursowa”) w trzyosobowym składzie.
 2. Wyłonienie laureata Konkursu, przeprowadza powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa ocenia prace według swojej oceny – w ocenie będą brane pod uwagę oryginalność i kreatywność nadesłanych prac konkursowych.
 3. Laureat zostanie powiadomiony o wynikach konkursu poprzez wiadomość prywatną na Facebooku.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług internetowych, za pośrednictwem których Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami, możliwość dostępu Uczestników do portalu społecznościowego Facebook lub do profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, a także za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, bądź ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do Internetu.
 5. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 • 4. NAGRODY
 1. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 2. Nagrodą w konkursie dla Laureata, wyłonionego w trybie wskazanym w § 3 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, jest szopka Bożonarodzeniowa z piernika o wartości 135zł/brutto.
 3. Laureat Konkursu ma prawo do jednej nagrody. W sytuacji, gdy prace konkursowe zostało zgłoszone jako praca zespołowa, nagroda jest przyznawana zespołowi jako całości i nie podlega zwielokrotnieniu.
 4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 5. Organizator nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z odbiorem nagrody, takich jak koszt dojazdu do miejsca odbioru nagrody.
 6. Laureat zostanie poinformowany o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu oraz w wiadomości prywatnej, a w celu otrzymania nagrody będą zobowiązani do przekazania w terminie 2 dni roboczych od otrzymania informacji o zwycięstwie, e-mailem na adres: marketing@zpmgrot.pl swoich danych kontaktowych niezbędnych do otrzymania nagrody. Nienadesłanie przez laureata ww. danych w terminie 2 dni od poinformowania o zwycięstwie w Konkursie, jest równoznaczne z zrzeczeniem się przez laureata uprawnienia do odbioru nagrody.
 7. Wręczenie nagrody odbędzie się w sklepie sieci GROT wybranym przez laureata w terminie uzgodnionym przez obie strony. W przypadku, gdy laureat nie odbierze nagrody w wyznaczonym terminie, zostanie on zdyskwalifikowany, zaś nagroda przepada i przechodzi na własność Organizatora. Lista sklepów organizatora dostępna pod adresem: https://zpmgrot.pl/sklepy/
 8. Nieprzekazanie nagrody wskutek niepodania danych osobowych, podanie nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Laureata Konkursu oznacza dyskwalifikację z Konkursu oraz utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 9. Warunkiem wydania danej nagrody jest podpisanie protokołu odbioru nagrody.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody specjalnej lub nie przyznania żadnej nagrody, jeśli przesłane zgłoszenia konkursowe nie będą spełniać wymogów Komisji Konkursowej dla przyznania Nagród.
 • 5. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora: ZPM GROT J.Grot Sp. Jawna 95-030 Rzgów ul. Zakładowa 3/7, w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego rozstrzygnięcia. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w formie listu poleconego miarodajna jest data stempla pocztowego. Reklamacje nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację, dokładny opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 3. Reklamacje zawierające dane wskazane w pkt. 3 powyżej będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje będą wysyłane listem poleconym nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.
 4. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.

 

 • 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” Grot Spółka Jawna, adres: ul. Zakładowa 3/7, 95 – 030 Starowa Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi , XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010548. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Z administratorem danych osobowych, w sprawach dotyczących prawidłowości ochrony danych osobowych, można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: odo@zpmgrot.pl
 3. Dane osobowe Uczestników w postaci loginu w serwisie Facebook (nick), w przypadku Uczestników zgłaszających reklamacje – imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, w przypadku Laureata – imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, PESEL będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy laureata) – jeżeli występują obowiązki podatkowe.
 4. Podanie danych osobowych przez uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureata oraz przyznania i wydania nagrody.
 5. Z uwagi na to, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Organizator informuje, iż dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane osobowe zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.
 6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a)sprostowania danych,

b)usunięcia danych,

c)ograniczenia przetwarzania danych,

d)przenoszenia danych,

e)wniesienia sprzeciwu,

f)cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 1. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer telefonu. W przypadku zgłaszania reklamacji również adres.
 2. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Uczestnik konkursu będący laureatem zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 4. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 5. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 6. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 7. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1)przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator upoważnia Komisję Konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu w przypadku naruszenia przez tego Uczestnika zasad określonych Regulaminem.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym czasie.
 4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie.
 7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2019r., poz. 847)

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” Grot Spółka Jawna, adres: ul. Zakładowa 3/7, 95 – 030 Starowa Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi , XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010548.
 2. Z Administratorem danych osobowych , w sprawach dotyczących prawidłowości przetwarzania danych osobowych, skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: odo@zpmgrot.pl;
 3. Z uwagi na to, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, informuję, iż dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane osobowe zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane będą udostępniane podmiotom, którym administrator ma obowiązek przekazywać na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym na podstawie umów cywilnoprawnych usługi na rzecz Administratora;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

(formularz należy dołączyć do pracy)

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko autora fotografii pracy plastycznej: ……………………………………………………………..…………..

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a plastyczna praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej, indywidualnej i twórczej pracy dziecka, którego jestem prawnym opiekunem. Autorowi pracy plastycznej przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe. ‘Nadto oświadczam, iż fotografia plastycznej pracy konkursowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest wynikiem mojej samodzielnej pracy i przysługują mi do tej fotografii autorskie prawa majątkowe i osobiste, które nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.

Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw autorskich ( czy to zgłoszoną przeze mnie fotografia pracy plastycznej, czy tez samą pracą plastyczną) odpowiadam ja.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez Organizatora w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

………………………………………                                                     ………………………………..………………………………….

miejscowość, data                                                                     czytelny podpis uczestnika konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu hasło promujące pierogi z serii Kuchni Grota zorganizowanego przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT”  J. Grot Spółka Jawna i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

………………………………………                                                     ………………………………………………………………….

miejscowość, data                                                                     czytelny podpis uczestnika konkursu

Zezwalam / nie zezwalam* na wykorzystanie mojego imienia, informacji o miejscowości, w której mieszkam jak również o wynikach Konkursu w odniesieniu do mojej pracy konkursowej w celu informowania (także w mediach) o moim udziale w Konkursie.

………………………………………                                                     ………………………………..………………………………….

miejscowość, data                                                                     czytelny podpis uczestnika konkursu

Załącznik 1