Grot! To się opłaca

Drodzy Klienci! Specjalnie dla Was przygotowaliśmy Kartę Lojalnościową. Zostań naszym stałym Klientem i otrzymuj co tydzień nowe rabaty. „Grot! To się opłaca” jest wyjątkową kartą, stworzoną z myślą
o konsumentach, którzy lubią mieć swoje wydatki
pod kontrolą. Oszczędzaj razem z Grotem! O szczegóły pytaj sprzedawcę w wybranych Delikatesach Mięsnych Grot w Pabianicach, Tuszynie i Rzgowie.
Do zobaczenia na zakupach!

Wzór kart lojalnościowej „Grot! To się płaca”

Karta lojalnościowa obowiązuje w poniższych sklepach

Delikatesy Mięsne Grot
w Tuszynie przy ulicy
Wł. Jagiełły 9

Smaki Regionu
w Pabianicach
przy ulicy Zamkowej 36 

Delikatesy Mięsne Grot
w Rzgowie przy ulicy
Pl. 500lecia 5

REGULAMIN

PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO  –

GROT! TO SIĘ OPŁACA

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Programu lojalnościowego „GROT! To się opłaca” jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” J. Grot Sp. j., adres: 95-030 Rzgów, Starowa Góra, ul. Zakładowa 3/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010548, NIP 729-010-88-66, BDO 000083313.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału i korzystania z Programu lojalnościowego „GROT! To się opłaca”, zwanego dalej Programem oraz karty lojalnościowej.
 3. Program skierowany jest do osób fizycznych które ukończyły 18 lat, będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kc (tj. do osób fizycznych dokonujących zakupów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub zawodową) i ma na celu nagradzanie ich lojalności poprzez umożliwienie skorzystania z rabatu za towary zakupione w sklepach Organizatora wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, objętych ofertą rabatową skierowaną do uczestników Programu. Sklepy objęte Programem będą oznaczone.
 1. Szczegółowe warunki korzystania z Karty na potrzeby danej akcji lojalnościowej każdorazowo zostaną określone w regulaminie tej akcji. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie danej akcji zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Towary objęte rabatami w ramach Programu będą oznaczone.
 • 2. Wydanie karty lojalnościowej oraz zasady korzystania z Karty
 1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć w jednym ze sklepów objętych Programem (wskazanych w Załączniku nr 1) pracownikowi przy stanowisku kasowym. Po złożeniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje nieodpłatnie Kartę, która zostanie aktywowana niezwłocznie po wpisaniu danych z formularza do systemu. Formularz obejmuje podanie przez Klienta danych w zakresie wskazania płci, przedziału wieku, kodu pocztowego miejsca zamieszkania i miasta.
 2. Karta jest  kartą na okaziciela. Każda Karta posiada własny, zindywidualizowany numer. Kartąmoże posługiwać się wyłącznie jej posiadacz. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i jego złożenie u Organizatora oznacza zapoznanie się przez Klienta z  treścią Regulaminu i akceptację przez Klienta treści tegoż Regulaminu.
 1. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania (osobiście) pracownika Wystawcy o fakcie utraty Karty w celu jej zablokowania. Blokady Karty dokonuje pracownik Wystawcy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o utracie Karty.
 2. W przypadku zniszczenia Karty, warunkiem uzyskania nowej Karty jest zwrot zniszczonej Karty.
 1. Kartaupoważnia do korzystania z oferty rabatowej przygotowanej tylko dla posiadaczy Karty, o których informacja będzie pojawiała się w sklepach wskazanych w Załączniku nr 1.
 • 3. Zasady korzystania z Karty Lojalnościowej
 1. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie jest fizyczne okazanie Karty. Możliwość dokonania zakupu towarów objętych ofertą rabatową następuje w chwili zeskanowania Karty w kasie po zeskanowaniu zakupów, przed zakończeniem paragonu.
 2. Rabaty skierowane do posiadaczy Karty nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi.
 3. Klient posiadający Kartę Dużej Rodziny ( wojewódzka, gminna, powiatowa) lub Kartę Seniora może, wg swojego wyboru, skorzystać z posiadanej Karty Dużej Rodziny, Karty Seniora albo z GROT Karta Lojalnościowa. Nie można łączyć w ramach jednego paragonu rabatów wynikających z Karty Wielkiej Rodziny i Karty Seniora oraz z GROT Karta Lojalnościowa.
 4. Kartanie jest kartą kredytową ani płatniczą. Rabatów nie można wymienić na gotówkę.
 5. Kartaważna jest do momentu, aż Wystawca Karty nie poinformuje o jej wycofaniu bądź zamianie na inną kartę.
 6. Kartauszkodzona nie będzie honorowana.
 7. Za wystawienie duplikatu Karty nie jest pobierana opłata.
 8. Z tytułu korzystania z Karty Wystawca nie pobiera od Klienta żadnych opłat lub wynagrodzenia.
 • 4. Klauzula informacyjna
 1. Administratorem danych osobowych jest Wystawca Karty, tj. ZPM „GROT” Sp. j. , adres: 95-030 Rzgów, Starowa Góra, ul. Zakładowa 3/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010548, NIP 729-010-88-66.
 2. Podczas rejestracji Klient podaje dane wskazane w § 2 ust. 1, które ze względu na stopień ogólności nie pozwalają na zidentyfikowanie osoby posługującej się daną Kartą. Podczas korzystania z Karty Wystawca zapisuje i gromadzi o Klientach takie informacje jak:

– sklep, w którym dokonano zakupów

– zakupione towary

– godzina dokonywania zakupów

– rodzaj użytego środka płatniczego

 1. Poprzez przyporządkowanie dokonanych zakupów do Karty Wystawca ma możliwość przeprowadzenia analizy poziomu sprzedaży poszczególnych towarów oferowanych w sklepach Wystawcy w zależności od płci, wieku i miejsca zamieszkania Klienta.
 2. W przypadku, gdy Klient dokona przy użyciu Karty zakupów, a następnie do tego paragonu zostanie wystawiona faktura, Wystawca uzyskuje dane osobowe Klienta korzystającego z Karty, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Wystawcę danych osobowych Klienta, dla którego została wystawiona faktura, zawarta jest w załączniku nr 3.
 • 5. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Karty można składać na piśmie w sklepie wskazanym w Załączniku nr 1, w siedzibie Wystawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@zpmgrot.pl , w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji zakupu. Reklamacja składana w trybie niniejszego paragrafu może dotyczyć wyłącznie wysokości udzielanych rabatów. Zwrot lub reklamacja zakupionego towaru następuje na zasadach ogólnych. Klient składając reklamację podaje imię, nazwisko i adres do korespondencji, a w przypadku korespondencji składanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, również adres e-mail. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Wystawcę danych osobowych Klienta, który złożył reklamację, zawarta jest w załączniku nr 4.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Odpowiedź na złożoną reklamację jest udzielana  za pośrednictwem środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia.
 3. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji Wystawca niezwłocznie, w żadnym wypadku nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej złożenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację i wezwie do uzupełnienia złożonej reklamacji w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma wzywającego do uzupełnienia zgłoszonej reklamacji. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt.2 powyżej liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji. Decyzja Wystawcy w przedmiocie rozpatrzenia wniesionej reklamacji jest ostateczna.  
 • 6. REZYGNACJA Z KARTY
 1. Klient może w każdym czasie, bez ponoszenia odpowiedzialności zrezygnować z Karty. Rezygnacji z Karty dokonać można poprzez wysłanie listu poleconego na adres Wystawcy lub za pośrednictwem emaila na adres marketing@zpmgrot.pl
 2. Rezygnacja z Karty oznacza jej dezaktywację. Dezaktywacja Karty jest równoznaczna z rezygnacją wykorzystania Karty na potrzeby wszystkich akcji rabatowych.
 3. Wystawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z funkcjonowania Kart w całości lub części, w każdym czasie za uprzednim powiadomieniem co najmniej 7 dni przed zakończeniem ich funkcjonowania, ze skutkiem na dzień przypadający po upływie okresu 7 dni. Informacja o zakończeniu funkcjonowania Kart ogłoszona zostanie w sklepie Wystawcy wskazanym w  § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu oraz na stronie www.zpmgrot.pl/kartalojalnosciowa
 4. Wzór formularza zgłoszeniowego Karty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w formie pisemnej. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia zmiany poprzez wywieszenie informacji w sklepach, o których mowa w Załączniku nr 1, w siedzibie Wystawcy oraz na stronie www.zpmgrot.pl/kartalojalnosciowa . Dokładna data wejścia w życie zmian zostanie każdorazowo wskazana w powiadomieniu.
 1. Regulamin (oraz jego zmiany) udostępniany jest do wglądu w sklepach, o których mowa w Załączniku nr 1, w siedzibie Wystawcy oraz na stronie www.zpmgrot.pl/kartalojalnosciowa
 2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe merytorycznie przepisy powszechnie obowiązujące.
 3. W przypadku ewentualnych sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami regulaminów poszczególnych akcji rabatowych, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminów poszczególnych akcji.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.02.2020r. do odwołania.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ SKLEPÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM LOJALNOŚCIOWYM  „GROT KARTA LOJALNOŚCIOWA”:

 1. Pabianice ul. Zamkowa 36
 2. Rzgów, Pl. 500 – lecia nr 5
 3. Tuszyn ul. Jagiełły 9

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA

PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO  „GROT KARTA LOJALNOŚCIOWA”

 1. Numer karty: ……………………………………………………………..
 2. Płeć uczestnika programu:

□ kobieta

□ mężczyzna

 1. Przedział wiekowy uczestnika programu:

□  18-30

□  31-40

□  41-55

□  56 – 65

□   powyżej 65 roku życia

 1. kod miejsca zamieszkania: ……………………………….
 2. Miasto ………………………………………………

Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w celu wystawienia faktury

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Przetwórstwa mięsnego „GROT” J. Grot Spółka Jawna z siedzibą w Starowej Górze, adres: 95-030 Rzgów, Starowa Góra, ul. Zakładowa 3/7, KRS nr 0000010548;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: odo@zpmgrot.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej;

3.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych – dane osobowe są zbierane w celu:

 1. wystawienia faktury zgodnie z art.106 e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (podstawa prawna z art. 6 ust 1 pkt c. RODO),
 2. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 70 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa), oraz upływu terminu przechowywania dokumentów związanych z rozliczaniem podatku określonego w art. 112  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w  art. 74 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości.

5.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;

 1. Nie przysługuje Pani/Panu:

– prawo do usunięcia danych osobowych (w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b) i e) RODO),

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury;

 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odpowiednim organom kontroli zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora;
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Załącznik nr 4

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

– postępowanie reklamacyjne

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Przetwórstwa mięsnego „GROT” J. Grot Spółka Jawna z siedzibą w Starowej Górze, adres: 95-030 Rzgów, Starowa Góra, ul. Zakładowa 3/7, KRS nr 0000010548;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: odo@zpmgrot.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej;

3.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych – dane osobowe są zbierane w celu:

 1. przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji (podstawa prawna z art. 6 ust 1 pkt b. RODO),
 2. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia reklamacji, a po upływie tego czasu  do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z nią związanych, określonego w art.118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny. 

5.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, uzupełnienia treści danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych osobowych (w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b) i e) RODO),  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji – niezbędny kontakt w celu poinformowania o sposobie jej rozpoznania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoznania reklamacji oraz poinformowania Pana/Pani o sposobie jej rozpatrzenia.
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odpowiednim organom kontroli zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora;
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.